AI LÀ XẠ THỦ 10K (Kim Cương Free Fire)

https://i.ibb.co/wRvWtCL/ca6f347c9567.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/t4S9wxP/686dd7ba3593.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/gPLWGqW/9f6469d1249c.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/6ZVCqQ0/97978343b265.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/RP9mLc9/4cdd6e822268.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/nP50C8y/7dab95791986.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/KVd05vZ/3ca8948e1ed9.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/WGnFCM8/60477e0ac4e7.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png
https://i.ibb.co/DWYFS2p/1b50574b4aa6.png
https://shopbabyxinh.com/assets/images/flip/xfZtBZMzGM_1605352591.png

Giá: 10,000 đ / 1 lượt chơi